Cíl projektu, rozvrh řešení a výstupy

Dosavadní výsledky výzkumu prokázaly, že české (československé) souvislosti politických represí v Sovětském svazu jsou vhodným tématem pro systematická historická bádání, navíc tématem dosud aktuálním, a pro lepší poznání naší novodobé historie i navýsost potřebným. Na vybudovaných základech lze již rozvinout konkrétně zaměřený výzkum, jež by hlouběji objasnil mechanismy perzekucí, doplnil informace o některých málo známých skupinách perzekvovaných, a komplexním zpracováním zařadil tuto problematiku do rámce české historiografie.

Podstatou projektu je systematickým archivním studiem dokončit dlouhodobý výzkum politických represí československých občanů a dalších obyvatel českých zemí včetně příslušníků českých menšin v bývalém Sovětském svazu, a zjištěné výsledky zveřejnit na vědeckých konferencích a v odborných publikacích. Cílem projektu je objasnit mechanismy těchto perzekucí a jejich historický kontext, podstatně doplnit soupisy obětí a zjistit jejich životní osudy. Předmětem výzkumu jsou zvláště oběti deportací, gulagů, internačních a zajateckých táborů, věznic a nezákonných poprav. Studium v centrálních a regionálních archivech Ruska a Ukrajiny se zaměří na konkrétně vytipované fondy a jeho výsledky budou porovnány s výsledky studia v českých archivech, a s výsledky výzkumů institucí a občanských sdružení Ruska, Ukrajiny, Polska a Slovenska, které se zabývají obdobnou problematikou. Projekt podstatně doplní a zpřesní dosud nashromážděné informace k tomuto tématu, a přispěje i k uctění památky obětí perzekuce.

Řešení projektu je rozvrženo do pěti let:

rok 2009:
rozdělení výzkumných okruhů, vytipování fondů domácích i zahraničních archivů z hlediska využitelnosti pro záměry projektu, zahájení heuristiky ve fondech centrálních archivů v Moskvě, Petrohradě, Kyjevě, Lvově a v některých ruských a ukrajinských oblastních archivech, studium novinek odborné literatury (zvl. zahraniční), obnovení kontaktů s řešiteli obdobných projektů v zahraničí (Rusko, Ukrajina, Polsko, Slovensko, Německo), osvojení jednotné metodiky pro evidenci obětí perzekuce, obnova internetové stránky projektu pro kontakt s badateli i s veřejností, publikace dílčích výsledků v odborném tisku;
rok 2010:
heuristika ve stěžejních fondech domácích archivů, ve fondech centrálních archivů v Moskvě, Petrohradě, Kyjevě, Lvově a v některých ruských a ukrajinských oblastních archivech, počítačová evidence obětí perzekuce, pořízení kopií významných dokumentů, konzultace a výměna informací s partnery ze zahraničních institucí a občanských sdružení, publikace dílčích výsledků řešení projektu v odborném tisku;
rok 2011:
heuristika ve fondech domácích archivů a ve fondech centrálních archivů v Moskvě, Petrohradě, Kyjevě, Lvově a v některých ruských a ukrajinských oblastních archivech, evidence obětí perzekuce, pořizování kopií dokumentů, konzultace a výměna informací s partnery, publikace dílčích výsledků řešení projektu v odborném tisku;
rok 2012:
ukončení heuristiky v domácích i zahraničních archivech, uzavření a statistické vyhodnocení počítačové databáze perzekvovaných osob, příprava mezinárodní vědecké konference k posouzení výsledků řešení, publikace dílčích výsledků řešení projektu v odborném tisku;
rok 2013:
provedení případných dílčích sond v archivech k ověření některých faktů, uspořádání mezinárodní vědecké konference k posouzení výsledků řešení, publikace sborníku příspěvků z konference, publikace dílčích výsledků řešení projektu v odborném tisku, zpracování a vydání syntetické studie shrnující výsledky výzkumu, napsání závěrečné zprávy projektu, popularizace výsledků výzkumu pro širší veřejnost.

Výsledky řešení projektu by měly zakončit systematický výzkum, který probíhá už od roku 2001. Archivně doložené údaje o formách perzekuce a počtech jejích obětí z řad Čechů, československých občanů a dalších obyvatel českých zemí, zařazené do kontextu historického vývoje Československa a Sovětského svazu, by měly poskytnout komplexní pohled na tuto problematiku.

K předpokládaným výstupům projektu bude patřit průběžné publikování dílčích studií s výsledky z jednotlivých okruhů výzkumu, a to jak v odborném tisku, tak v tematických sbornících, průběžná prezentace výsledků výzkumu na mezinárodních vědeckých konferencích a odborných seminářích, uspořádání mezinárodní vědecké konference s hodnocením výsledků výzkumu a s jejich komparací s výsledky zahraničních výzkumů, vydání sborníku příspěvků z této konference, vydání závěrečné syntetické studie shrnující výsledky výzkumu.

Bude dále pokračovat vytváření počítačové databáze obětí perzekuce, která vzroste o nejméně tisíc dalších položek. Bude obnovena a upravena internetová stránka projektu, umožňující kontakt s veřejností při hledání nezvěstných osob, jež bude provozována pracovištěm spolunavrhovatele i po ukončení projektu. Na této webové stránce bude publikována i část databáze obětí perzekuce (s omezením údajů ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů), dílčí výsledky řešení projektu, odborné studie a články, dokumenty, fotografie, odkazy na archivní prameny a literaturu. Bude pořizována fotodokumentace míst, kde byli perzekvováni či popravováni českoslovenští občané. Pravidelně bude doplňován fond ruské a ukrajinské literatury k problematice politických represí, který je již dnes nejrozsáhlejší sbírkou svého druhu v republice.

K výstupům bude patřit též poskytování informací o obětech perzekuce rodinám pozůstalých, zpracovávání expertíz a odborných posudků v této věci pro státní orgány a instituce, vedení diplomových prací s tematikou projektu na Slezské univerzitě v Opavě. Součástí prezentace výsledků výzkumu širší veřejnosti bude jejich široká popularizace v hromadných sdělovacích prostředcích, na veřejných besedách a přednáškách, příp. též v příležitostných muzejních výstavách, v tematických dokumentárních filmech apod.