Řešitelský tým

Slezská univerzita v Opavě:

Řešitel: Doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Pomocník řešitele: PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
 

Slezské zemské muzeum Opava:

Spoluřešitel: Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
Pomocník spoluřešitele: Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Řešitel, spoluřešitel a jejich pomocníci se výzkumem mechanismů a obětí totalitních systémů zabývají už řadu let. Úspěšně řešili asi deset výzkumných projektů na toto téma, vydali asi třicet monografií a zhruba 300 odborných studií. Pojednávaly o systému a obětech nacistické okupace v českých zemích, o perzekuci Židů a holocaustu, o restitucích majetku obětí II. světové války, o odsunu Němců a jejich poválečné perzekuci, o internačních táborech pro Němce, o komunistických táborech nucených prací a vojenských PTP, o represivních akcích komunistického režimu, o historii retribučního soudnictví, o poválečných dějinách vězeňství v ČSR aj. V posledních deseti letech se zaměřili i na represe sovětského režimu vůči československým občanům, úspěšně řešili tři výzkumné projekty a stanovili základy pro další výzkum této problematiky. Získali potřebné zahraniční kontakty a především zkušenosti se specifikou bádání v ruských a postsovětských archivech. Pracoviště řešitele i spoluřešitele disponují vhodným materiálním vybavením a jsou připravena i organizačně zvládnout tento náročný výzkum. Projekt proto nepředpokládá žádné investice na nákup techniky apod.

Bibliografie členů řešitelského týmu

Výběr prací z posledních pěti let před zahájením řešení projektu:

BORÁK, M.: České stopy v Gulagu. Z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu. Opava, Slezské zemské muzeum 2003.

BORÁK, M. a kol.: Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník příspěvků. Sešity ÚSD AV ČR sv. 38. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003.

BORÁK, M.: Formy i rozmiar represji wobec Czechów i mieszkańców ziem czeskich w Związku Radzieckim do 1956 r. Stan Badań. In: Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956. Pod red. Dariusza Roguta i Arkadiusza Adamczyka. Zelów, Atena 2005, s. 323-341.

BORÁK, M.: Katyňský zločin a jeho oběti z Těšínského Slezska. Časopis SZM, série B, r. 55, 2006, č. 3, s. 218-250.

BORÁK, M.: Verspätete Gerechtigkeit. Die Restitution von enteigneten Kulturgut in Tschechien. Osteuropa, 56, 2006, sešit 1-2, s. 247-262.

BORÁK, M.: Výzkum a evidence obětí perzekuce z řad Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu v letech 1918 – 1956. In: Výzkum perzekucečeskoslovenských občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník příspěvkůz mezinárodní vědecké konference, pořádané Ústavem pro soudobé dějiny Akademie vědČeské republiky, Národním archivem České republiky a Slezským zemským muzeem 30.listopadu 2006 v Praze. Opava, Slezské zemské muzeum 2007, s. 10-40.

BORÁK, M.: O výzkumu československých obětí politických represí. In: Perzekucečeskoslovenských občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni apopravení. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 7-14; Část II. –Zajatci a internovaní. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 7-14.

BORÁK, M.: Popravy jako součást politických represí v SSSR a dosud zjištěné oběti z řadČechů a československých občanů. In: Perzekuce československých občanů v Sovětskémsvazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení. Opava, Slezské zemskémuzeum a Slezská univerzita 2007, s. 117-236.

BORÁK, M.: Mezi Ruskem a Německem. Problém „přemístěných“ kulturních statků ve střední Evropě v letech 2000- 2006. Terezínské listy, 35, 2007, s. 151-168.

BORÁK, M.: Ofiary zbrodni katyńskich w Republice Czeskiej w świetle nowych ustaleń.Łambinowicki Rocznik Muzealny, t. 30, Opole 2007, s. 63-84.

BORÁK, M. –JANÁK, D. Die tschechoslowakische Retributionsgerichtsbarkeit und die deutsche Problematik 1945 – 1948. Die außerordentlichen Volksgerichte in Moravská Ostrava, Opava und Nový Jičín. In: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung.Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948 – 1968. Hrsg. von Ch. Brenner und P.Heumos. Műnchen 2005, S. 365-422.

BORÁK, M. – JIRÁSEK, Z.: Spisy dozoru Prokuratury SSSR a československé oběti politických represí. In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení. Opava, Slezské zemské muzeum aSlezská univerzita 2007, s. 237-252).

JANÁK, D. Československé vězeňství 1945 – 1955. In: Evropské vězeňské systémy: minulost– přítomnost – budoucnost. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 24. – 28. 6.2002 v Kroměříži pod záštitou kanceláře prezidenta republiky a za účasti Rady Evropy.Praha 2003, s. 102-108.

JANÁK, D. Labor Camp systems in Czechoslovakia 1948 – 1955. In: Sovietization inRomania and Czechoslovakia. History, Analogies, Consequences. Eds. A. Zub, F. Solomonin cooperation O. Tůma, J. Jindra. Iasi 2003, s. 175-188.

JANÁK, D. Nasazení německých zajatců z SSSR v Jáchymovských dolech (1947 – 1953). In:BORÁK, M. et al.: Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborníkpříspěvků. Praha 2003, s. 229-263.

JANÁK, D. Sovětské vlivy v československém vězeňství 1948 – 1956. In: Po stopáchnedávných dějin. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Ed. J. Pernes. Praha –Brno 2003, s. 153-168.

JANÁK, D. Sovětské vězeňství v letech 1917 – 1960. I. Od revolučního teroru do počátku GULAGu (1917 – 1929). II. Vznik, rozmach a úpadek GULAGu (1929 – 1960). Slezskýsborník, 2006, roč. 104, č. 4, s. 278-291; 2007, roč. 105, č. 1, s. 20-44.

JANÁK, D. Právní předpisy k českému vězeňství v letech 1918 – 1945. In: Fragmenty dějin.Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Eds. J. Hájek, J. Kocian, M. Zítko. Praha 2006,s. 87-101.

JANÁK, D. Češi a českoslovenští občané v sovětských věznicích a táborech v letech 1918 – 1956. In: Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918 – 1956).Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Ústavem pro soudobé dějinyAkademie věd České republiky, Národním archivem České republiky a Slezským zemskýmmuzeem 30. listopadu 2006 v Praze. Ed. M. Borák. Opava 2007, s. 34-43.

JANÁK, D. Českoslovenští občané a Češi v sovětských věznicích a táborech (1918 – 1956).In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918 – 1956). Část I. Vězni apopravení. Sborník studií. Ed. M. Borák. Opava 2007, s. 15-116.

JANÁK, D. – JIRÁSEK, Z. Průzkum zvláštních fondů ve Státním archivu Ruské federace. In:BORÁK, M. et al. Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborníkpříspěvků. Praha 2003, s. 207-221.

JIRÁSEK, Z.: Europa w światowych procesach kooperacji i konfrontacji. In: CollooquiumOpole 2002 - Rola Evropy w światowych procesach kooperacji i konfontacji, Opole 2003, s.11-28.

JIRÁSEK, Z: Die Darstellung des Holocaust in tschechischen Geschichtsbüchern. In: Nationalsozialismus und Holocaust. Hamburg 2005, s. 257-269.

JIRÁSEK, Z.: Opavské Slezsko a Zaolží v roce 1945. In: Śląsk Opolski Kwartalnik, 2005(roč. 57), č. 4, s. 47 - 50.

JIRÁSEK, Z. K repatriaci Čechoslováků ze Sovětského svazu na počátku 20. let 20. století.Východočeské listy historické, sv. 23-24, Hradec Králové 2005, s. 131-136

JIRÁSEK, Z.: Tschechisch-polnisch-deutsche Beziehungen im Odergebiet (Poodří). In: Oder-Odra. Blicke auf einen europaischen Strom. Peter Lang 2007, s. 299 - 308.

JIRÁSEK, Z.: K problematice repatriace československých občanů ze SSSR. In: Perzekucečeskoslovenských občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část II. –Váleční zajatci a internovaní. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s.357-385.

JIRÁSEK, Z. – MAŁKIEWICZ, A.: Polska i Czechoslowacja w dobie stalinizmu (1948 – 1956). Studium porownawcze. Varšava, Institut Studiów Polityzcnych PAN 2005.

STANĚK, Tomáš: Norman M. Naimark über „ethnische Säuberungen“ im 20. Jahrhundert: Rezension und Anmerkungen zum „Fall“ der Tschechoslowakei. In: Bohemia. Zeitschriftfür Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Bd. 45 (2004), Heft 2, s. 485-497.

STANĚK, Tomáš: Poválečné“excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování.Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Sv. 41. Praha 2005.

STANĚK, Tomáš: Poválečné „excesy“ 1945 a jejich vyšetřování (závěry výzkumu). In:Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročíkonce druhé světové války. Uspořádali Zdeňka Kokošková, Jiří Kocian a StanislavKokoška. Praha, Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2005, s. 365-373.

STANĚK, Tomáš – ARBURG, Adrian von: Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen až září 1945).Část l., 2. a 3. In: Soudobé dějiny, roč. 12 (2005), č. 2-3, s. 465-633; roč. 13 (2006), č. 1-2,s. 13-49, č. 3-4, s. 321-37.

STANĚK, Tomáš: Deutsche Einwohner in den böhmischen Ländern nach 1945: Die tschechische Historiographie im vorigen Jahrzent und der internationale Kontext. In:Sudetenland (Böhmen – Mähren – Schlesien). Erinnerungsraum Mähren: zu Vorgeschichte,Verlauf und Folgen eines unüblichen Treffens in Olmütz vom 15. bis 19. April 2004. Hrsg.Von I. Fiala-Fürst, Š. Hetfleischová und J. Krapmann (2006), Heft 3, s. 386-310.

STANĚK, Tomáš: Německé obyvatelstvo v českých zemích po roce 1945 (Česká historiografie v minulém desetiletí a mezinárodní kontext). In: Acta UniversitatisPalackianae Olomucensis. Historica 33-2007. Sborník prací historických XXI. Olomouc,UP v Olomouci 2007, s. 183-203.

STANĚK, Tomáš: Občané předválečné ČSR v systému zařízení GUPVI NKVD-MVD v SSSR v letech 1945-1953 (vstupní úvaha). In: Výzkum perzekuce československých občanův Sovětském svazu (1918-1956). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference,pořádané Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Národním archivem ČSR a Slezskýmzemským muzeem v Opavě 30. 11.2006 v Praze. Ed. Mečislav Borák. Opava, SZM Opava2007, s. 53-66.

STANĚK, Tomáš: Českoslovenští občané v systému GUPVI-NKVD v SSSR v letech 1945-1956 a něměčtí váleční zajatci v Československu v etapě 1945-1950. In: Perzekucečeskoslovenských občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Část II. Váleční zajatci ainternovaní. Sborník studií. Ed. Mečislav Borák. Opava, SZM a Slezská univerzita v Opavě2007, s. 15-156.

STANĚK, Tomáš: Internierung und Zwangsarbeit: Das Lagersystem in den böhmischen Ländern 1945-1948.Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. Bd. 92. München, R.Oldenbourg Verlag 2007.